Produkty v nákupnom košíku (0)
Košík je prázdny
MOJE OBĽÚBENÉ
Zoznam je prázdny

Obchodní podmínky

UNIFORMSHOP

www.uniformshop.sk

 

 1. Termíny
 1. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:
  1. CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou.
  2. KOŠÍK - služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.
  3. KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky.
  4. NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu, s výslovným souhlasem zákazníka.
  5. OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazníka směřující k uzavření kupní smlouvy na dálku při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterých chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy.
  6. ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby.
  7. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  8. PRODÁVAJÍCÍ- Uniformshop Europe Sp z o.o., ul. Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko, KRS 0001069993, REGON 526979146, NIP 5482755684, E-mail: uniform@uniformshop.sk.
  9. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
  10. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, která nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.
  11. ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího, přitom kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu mají povahu smluv obvykle uzavíraných v drobných běžných každodenních záležitostech.
  12. ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za uvedenou cenu.
 1. Úvodní ustanovení
 1. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese uniformshop.sk .
 2. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XI. OP, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky zákazníkem.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet /Newsletter/ Košík
 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Služba Newsletter, poskytovaná na žádost Odběratele služby po uzavření Smlouvy, obsahuje odebírání obchodních informací o výrobcích a službách Poskytovatele elektronickou cestou pro Odběratele služby, kteří sdělili Poskytovateli služby svou e-mailovou adresu.
 8. Službu Newsletter může Odběratel služby využívat pouze po provedení následujících dalších kroků:
  1. poskytnutí alespoň své e-mailové adresy v příslušném poli Servisu nebo označení příslušného checkboxu pro účely zasílání obchodních informací příslušným kanálem;
  2. akceptace ustanovení těchto Pravidel kliknutím na aktivační odkaz zaslaný Poskytovatelem služby na e-mailovou adresu uvedenou Odběratelem služby (okamžik zahájení poskytování služby Newsletter).
 9. Odběratel služby je povinen zejména:
  1. sdělovat Poskytovateli služby všechny nezbytně nutné údaje Odběratele služby, přičemž tyto údaje musí být pravdivé a aktuální,
  2. v případě změny údajů sdělených Poskytovateli služby v souvislosti s uzavřením Smlouvy tyto neprodleně aktualizovat;
 10. Služba Newsletter se poskytuje na dobu neurčitou.
 11. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky v pozdějším termínu.
 1. Kupní smlouva
 1. Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje seznam zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží v českých korunách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (vyjma přepravních poplatků dle následujícího odstavce).
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a seznámit se s těmito obchodními podmínkami. Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.
 4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu či obchodní podmínky.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 1. Platební podmínky
 1. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek není tímto ustanovením omezena.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY, Apple Pay, Google Pay;
  3. bezhotovostně platební kartou GOPAY;
  4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Pay Pal;
  5. platbu na dobírku.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží..
 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který mu bude při uskutečňování objednávky prodávajícím sdělen. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 3. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Zákazník může objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy.
 4. Zajištění, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení nezbytných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se uskuteční prostřednictvím zaslání potvrzením objednávky na e-mail zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi k zaslanému zboží.
 5. Pokud zákazník požaduje fakturu s DPH, souhlasí se zasláním faktury s DPH na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 1. Přeprava a dodání zboží
 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupující je povinen zboží přebírat na jím uvedené adrese v objednávce.
 2. Není-li u zboží uvedeno jinak, dodací lhůta je maximálně do 10 dnů od potvrzení objednávky. V případě vyprodání nebo jiných nepředvídatelných okolností, může dojít k prodloužení dodací lhůty do maximálně 14 pracovních dní.
 3. Zákazník bude o stavu vyřizování objednávky informován prostřednictvím e-mailu podaného přes registraci nebo při složení objednávky.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Prodávající je povinen odeslat objednané zboží neprodleně po obdržení platby kupujícímu v případě platby kupujícího před odesláním zboží. Tyto lhůty jsou platné v případě, že má prodávající zboží k dispozici (tj, skladem), což je uvedeno na webových stránkách. V případě, že prodávající nemá objednané zboží k dispozici, bude lhůta dodání sdělena kupujícímu při uskutečnění objednávky.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje poslední z těchto dvou okamžiků.
 1. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy
 1. Kupující má, v souladu s občanským zákoníkem, právo odstoupit od kupní smlouvy (nebo její části týkající se části zboží), a to bez uvedení důvodu.
 2. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů.
 3. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
  1. poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v platných právních předpisech, zejména v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.
 5. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. E-mail: uniform@uniformshop.sk .
 6. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také využít vzorový „Formulář pro odstoupení od smlouvy“ dostupný na internetových stránkách uniformshop.sk .
 7. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal nebo jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude výslovně souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. V případě, že platbu nelze vrátit pomocí stejné platební metody, jakou používá spotřebitel, vrátí prodejce platbu pomocí platební metody, která bude co nejvíce odpovídat vlastnostem způsobovi platby, který spotřebitel dříve používal. V případě, že má být platba vrácena na bankovní účet spotřebitele, vrátí prodávající platbu na bankovní účet uvedený spotřebitelem, a pokud spotřebitel neuvede bankovní účet, na který má být platba vrácena, vrátí mu prodejce platbu na bankovní účet, ze kterého spotřebitel provedl platbu v souvislosti s kupní smlouvou, ze které odstoupí.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu, nebo ho odevzdat osobě určené prodávajícím, ledaže prodávající nabídl, že sám zboží vyzvedne.

 

Adresu pro vrácení:

OlzaLogistic - Uniformshop

Karvinská 1897

Český Těšín 73701

 1. Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a včetně originálního obalu (pokud může). Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby při jeho přepravě zpět k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození.
 2. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 3. Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  1. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  4. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  7. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  10. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  11. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  12. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.
 1. Práva z Vadného plnění
 1. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.
 2. Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců.Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil kupující nebo třetí osoba.
 3. Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:
  • právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
  1. pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 5. V případě, že reklamaci uplatnil Kupující – spotřebitel, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena a spotřebitel o tom bude informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající vydá spotřebiteli při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit např. písemně na adresu: E-mail: uniform@uniformshop.sk . Produkt, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit ( OlzaLogistic – Uniformshop, Karvinská 1897, Český Těšín 73701).
 6. Kupující – spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.
 7. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a účelu, pro který jej zákazník pořídil.
 8. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti zákazníka o snížení ceny.
 9. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně na své náklady vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu (vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.
 10. V případě, že kupní smlouva týkající se produktu s digitálními prvky stanovuje dodávání digitálního obsahu nebo digitální služby nepřetržitým způsobem, digitální obsah nebo digitální služba musí být v souladu s kupní smlouvou po dobu jeho dodávání. Tato doba nesmí být kratší než dva roky od převzetí produktu s digitálními prvky.
 11. Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad Produktu s kupní smlouvou, v případě produktu s digitálními prvky v rozsahu:
  1. specifikované v obecně platných předpisech, tedy např.:

− vhodný pro účely, pro které se takové zboží obvykle používá, s přihlédnutím k platným právním předpisům, technickým normám nebo osvědčeným zvyklostem,

− dodaný v takovém množství a mající takové vlastnosti, včetně trvanlivosti a bezpečnosti, které jsou pro tento druh zboží typické a které může spotřebitel důvodně očekávat,

− dodán s příslušenstvím a návody, u kterých může spotřebitel rozumně očekávat, že budou poskytnuty,

− ve stejné kvalitě jako vzorek nebo předloha, kterou prodávající zpřístupnil spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy, a odpovídá popisu takového vzorku či předlohy,

− v souladu s přiměřeným očekáváním zákazníka ohledně funkčnosti, kompatibility, interoperability a technické podpory.

  1. specifikované v obecně platných předpisech, týkající se informování spotřebitele o aktualizacích, včetně zabezpečení, nezbytných pro zachování souladu digitálního obsahu nebo digitálních služeb s kupní smlouvou a pro jejich poskytování spotřebiteli pokud zákazník nejpozději v době uzavření kupní smlouvy výslovně a samostatně uznal absenci specifické vlastnosti produktu.
 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporu
 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: uniform@uniformshop.sk . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy a obrátit se může na Českou obchodní inspekci (ČOI) nebo na spotřebitelské organizace, které vlastní povolení ministerstva k této činnosti.

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz Web: www.adr.coi.cz

 1. Posudky
 1. Prodávající umožňuje svým Zákazníkům vydávat a přistupovat k názorům na Produkty a Internetový obchod za podmínek stanovených v této části Pravidel.
 2. Vydání stanoviska Zákazníkem je možné po použití formuláře umožňujícího doplnění názoru na Produkt nebo Internetový obchod. Tento formulář může být k dispozici přímo na webových stránkách internetového obchodu (včetně použití externího widgetu) nebo může být k dispozici pomocí individuálního odkazu, který zákazník obdrží po nákupu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Při přidávání názoru může zákazník také přidat grafické hodnocení nebo fotografii produktu – pokud je taková možnost k dispozici ve formuláři zpětné vazby.
 3. Stanovisko k Produktu může být vydáno pouze k Produktům skutečně zakoupeným v Internetovém obchodě Prodávajícího a Zákazníkem, který zakoupil recenzovaný Produkt. Je zakázáno uzavírat fiktivní nebo zdánlivé kupní smlouvy za účelem zanechání názoru na produkt. Názor na Internetový obchod může vydat osoba, která je Zákazníkem Internetového obchodu.
 4. Přidávání názorů Zákazníků nesmí být použito pro protiprávní činnosti, zejména pro činnosti zakládající akt nekalé soutěže, nebo činnosti porušující osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva prodávajícího nebo třetích osob. Připojením stanoviska je zákazník povinen jednat v souladu se zákonem, těmito předpisy a dobrými mravy.
 5. Recenze mohou být zpřístupněny přímo na internetových stránkách Internetového obchodu (např. pro daný Produkt) nebo na externích webových stránkách shromažďujících názory, se kterými Prodávající spolupracuje a na které odkazuje na internetových stránkách Internetového obchodu (včetně prostřednictvím externího widgetu umístěného na internetových stránkách Internetového obchodu).
 6. Prodávající zajišťuje, aby zveřejněné názory na Produkty pocházely od jeho Zákazníků, kteří Produkt zakoupili. Za tímto účelem Prodávající podniká následující kroky, aby zkontroloval, zda recenze pocházejí od jeho Zákazníků:
  1. Zveřejnění stanoviska vydaného prostřednictvím formuláře dostupného přímo na internetových stránkách internetového obchodu vyžaduje předchozí ověření poskytovatelem služeb. Ověření spočívá v kontrole souladu stanoviska s Předpisy, zejména v kontrole, zda osoba, která stanovisko poskytuje, je zákazníkem Internetového obchodu – v tomto případě Prodávající kontroluje, zda osoba uskutečnila nákup v Internetovém obchodě, a v případě názoru na Produkt dodatečně kontroluje, zda zakoupila recenzovaný Produkt. Ověření se provádí bez zbytečného odkladu.
  2. Prodávající zašle svým zákazníkům (včetně prostřednictvím externí služby shromažďující názory, se kterou spolupracuje) individuální odkaz na e-mailovou adresu, kterou poskytl při nákupu – tímto způsobem je přístup k formuláři zpětné vazby udělen pouze zákazníkovi, který zakoupil produkt v internetovém obchodě.
  3. V případě pochybností Prodávajícího nebo námitek adresovaných Prodávajícímu jinými Zákazníky nebo třetími osobami, ať už daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat autora stanoviska za účelem objasnění a potvrzení, že je skutečně Zákazníkem Internetového obchodu nebo zakoupil recenzovaný Produkt.
 7. Jakékoli připomínky, odvolání proti ověření stanoviska nebo výhrady, zda daný názor pochází od Zákazníka nebo zda daný Zákazník zakoupil daný Produkt, mohou být oznámeny stejným způsobem jako reklamační řízení uvedené v bodě 6. Pravidla.
 8. Prodávající nezveřejňuje ani nezadává zveřejnění nepravdivých názorů nebo doporučení Zákazníků jiné osobě a nezkresluje názory nebo doporučení Zákazníků za účelem propagace svých Produktů. Prodávající poskytuje pozitivní i negativní recenze. Prodejce nesdílí sponzorované recenze.
 1. Ustanovení týkající se zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé
 1. Tato část obchodních podmínek a ustanovení v ní obsažená platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
 3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
 1. Zpracování osobních údajů
 1. Za účelem realizace kupní smlouvy bude prodávající zpracovávat nezbytné osobní údaje kupujícího dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně soukromí, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné na stránkách uniformshop.sk v sekci Ochrana osobních údajů .
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím kupujícímu v podobě provozu internetového e-shopu, včetně zpřístupnění obsahu e-shopu po dobu 24 hodin denně po celý kalendářní rok a uzavírání s prodávajícím kupních smluv za podmínek stanovených těmito OP, musí kupující disponovat zařízením s příslušným programovým nastavením (zejm. operační systém, internetový prohlížeč) umožňujícím připojení k internetu, včetně samotného přístupu k internetu a dále e-mailovým účtem. Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 2. Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.

  V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.
 1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.
 2. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
 3. Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

                                                                                                                     

Prihlásiť sa k odberu noviniek!
Najlepšie ponuky!